УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ

УЖИЦЕ
Home Up О нама... Рад Факултета Запослени Акредитација Самовредновање Јавне набавке Студије Актуелно Студентски кутак Контакт Корисни линкови E-Learning Мапа сајта BAPRF

 

Home
Up

 

 

Оспособљавање за претраживање литературе

 

 

 

HAMOC

 

 

 

 

 

Шпијуновић

shadow
 

Трг Светог Саве бр. 36

31 000 Ужице

 

031/521-952

fax: 031/511-078

 

shadow

Проф. др Крстивоје Шпијуновић

Име и презиме

Крстивоје Шпијуновић

Звање

Редовни професор

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Учитељски факултет у Ужицу, од 1995.

Ужа научна, односно уметничка област

Педагогија, дидактика и методике

Академска каријера

 

Година

Институција

Област

Избор у звање

2006.

Учитељски факултет у Ужицу

Педагогија, дидактика и методике

Докторат

1997.

Филозофски факултет у Београду

Педагогија

Специјализација

 

 

 

Магистратура

1994.

Филозофски факултет у Београду

Педагогија

Диплома

1984.

Филозофски факултет у Скопљу

Педагогија

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

 

назив предмета    

врста студија

1.       

Дидактика 2

Основне академске студије

2.       

Методика наставе математике 1

Основне академске студије

3.       

Методика рада у комбинованом одељењу

Основне академске студије

4.       

Методика развоја почетних математичких појмова 1

Основне академске студије

5.       

Теоријски проблеми дидактике

Дипломске академске студије

6.       

Одабрана поглавља из методике наставе математике

Дипломске академске студије

7.       

Елементи теорије математичког мишљења

Дипломске академске студије

8.       

Задаци у математичком образовању

Дипломске академске студије

9.       

Одабрана поглавља из методике почетних математичких појмова

Дипломске академске студије

10.    

Математичко мишљење предшколског детета

Дипломске академске студије

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.       

Такмичење из математике и развијање стваралачког мишљења ученика, Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета, Београд 1994, 181 стр.

2.       

Организација рада у комбинованом одељењу, Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета, Београд, Културно-просветна заједница, Ужице 1998, 308 стр.

3.       

Рационализација рада у комбинованом одељењу, Учитељски факултет, Ужице 2003, стр. 189.

4.       

Развијање основних елемената логичког мишљења ученика потенцијално надарених за математику у концепцији новог школског програма, у: Место даровитих у курикуларној реформи“, Виша школа за образовање васпитача, Вршац 2003, стр. 271–278.

5.       

Дидактичка функција информационе технике и технологије у наставном процесу, Зборник радова са међународног научног скупа „Тех­но­ло­ги­ја – ин­фор­ма­ти­ка – обра­зо­ва­ње“ 2, Ин­сти­тут за пе­да­го­шка ис­тра­жи­ва­ња, Бе­о­град, Цен­тар за раз­вој и при­ме­ну на­у­ке, тех­но­ло­ги­је и ин­фор­ма­ти­ке, Но­ви Сад 2003, стр. 194–197.

6.       

Методика почетне наставе математике у Србији у другој половини XX века, Зборник радова са научног скупа „Југословенска педагогија друге половине 20. века“, Учитељски факултет, Ужице, Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета, Београд 2004, стр. 279–288.

7.       

Стваралачко мишљење и математичко образовање, Учитељски факултет, Ужице 2005, стр. 188.

8.       

Развојни пут образовања васпитача у Србији, Зборник радова 7, Учитељски факултет, Ужице 2006, стр. 183–190.

9.       

Операционализација циљева и задатака као основа вредновања рада у настави, Педагогија, 4, Београд 2007, стр. 575–581.

10.    

Оспособљеност васпитача за идентификацију деце потенцијално даровите за математику, Зборник радова 9, Учитељски факултет, Ужице 2008, стр. 23–32.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

 

Укупан број радова са СЦИ (SSCI) листе

 

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи  (1)

Међународни

Усавршавања

Студијска путовања у Русију, Финску, Швајцарску

Други подаци које сматрате релевантним:

 

Home О нама Рад Факултета Запослени Студије Актуелно СОУФ Контакт Мапа сајтаE-Learning

Webmail Links

    Graphic Design by  B. A.